This website works best with JavaScript enabled

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy

Godzina zbiórki

Miejsce spotkania

Wejście do szkoły

Kl. 1

9:00

Patio szkoły

B- boczne główne po prawej stronie pomnika

Kl. 2

9:10

w salach lekcyjnych

B- boczne główne po prawej stronie pomnika

Kl. 3

9:20

w salach lekcyjnych

B- boczne główne po prawej stronie pomnika

Kl. 4

10:00

Patio szkoły

B- boczne główne po prawej stronie pomnika

Kl. 5

10:10

w salach lekcyjnych

A-  główne wejście do szkoły

Kl. 6

10:10

w salach lekcyjnych

B-   boczne główne po prawej stronie pomnika

Kl. 7

10:20

w salach lekcyjnych

B- boczne główne po prawej stronie pomnika

Kl. 8

10:20

w salach lekcyjnych

A –główne wejście do szkoły

 

Uczniów klas 1 zapraszamy na zbiórkę przed wejściem do szkoły po prawej stronie pomnika gen. Władysława Sikorskiego parę minut przed godz. 9:00 – wychowawcy klas zaprowadzą dzieci na wyznaczone miejsce spotkania - na patio szkoły. Listy imienne klas 1 będą wywieszone na drzwiach szkoły. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun.

Uczniów klas 4 również zapraszamy na spotkanie z wychowawcami na patio szkoły. Pozostali uczniowie zgodnie z powyższym harmonogramem udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami. Harmonogram z numerami sal będzie umieszczony na drzwiach szkoły.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyliśmy wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie szkoły i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. 
4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane. 
5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów. 
7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. 
8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
10. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
11. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
14. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
15. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
16. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głownego w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Informacja dla rodziców klas pierwszych

Prosi się rodziców klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 o zrobienie zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm.

Zdjęcie proszę podpisać na odwrocie: imię i nazwisko oraz klasa i dostarczyć do wychowawcy klasy.

WYPRAWKA SZKOLNA DLA PIERWSZOKLASISTY 2020/2021

Wszyscy uczniowie klas I otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. 

Rodzice powinni indywidualnie zakupić:

 • podręcznik do religii kl. 1: „Poznaję Boży świat” - autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność
 • wyprawkę dla ucznia:
 • strój gimnastyczny: biała koszulka + spodenki
 • obuwie zmienne do szkoły z jasną podeszwą
 • zeszyty w linię 16-kartkowe
 • zeszyty w kratkę 16-kartkowe
 • klej do papieru (najlepiej w sztyfcie)
 • nożyczki dla prawo lub leworęcznych (metalowe z okrąglonymi końcami)
 • temperówka
 • krótka linijka mieszcząca się w piórniku
 • kredki ołówkowe
 • kredki pastelowe
 • 2 ołówki miękkie
 • mazaki
 • gumka do mazania
 • farby plakatowe,
 • pędzelki: gruby i cienki
 • blok techniczny A4 biały 2 szt.
 • blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami 2 szt.
 • blok zwykły A4 z białymi kartkami 2 szt..
 • blok zwykły A4 z kolorowymi kartkami 2 szt.
 • papier kolorowy (wycinanka)
 • plastelina
 • teczka tekturowa na gumkę

Rodziców uczniów klas I-IV, którzy będą korzystali z opieki w świetlicy w roku szkolnym 2020/2021, prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” i dostarczenie do SP-10 (skrzynka przy wejściu do szkoły) w terminie do 27.08.2020r.

Druki kart do pobrania umieszczone są na stronie SP-10 w zakładce: Szkoła/Świetlica Szkolna/Karta zgłoszenia dziecka.

 #fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440