Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: 

  • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
  • czerpie radość z nauki; - przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
  • potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
  • potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
  • zgodnie współpracuje z innymi;
  • jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
  • jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
  • rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
  • dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
  • potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.
Free Joomla templates by Ltheme