Samorząd Uczniowski

Prawdziwą miarą naszej wartości jest to,
na ile nasz sukces jest przydatny dla innych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego​

Przewodniczący: Szymona Kapiec - klasa 6d
Zastepca Przewodniczącego: Helena O. - klasa 4c
Skarbnik: Paweł D. - klasa 6b

Opiekun Samorządu

Opiekunem Samorządu jest: Katarzyna Sadłowska

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami i nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego:

Kompetencje określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 1. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa zasady wybierania i działania organów samorządu.
 2. Samorząd może przedstawiać radzie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 5. Samorząd opiniuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 6. Samorząd może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Samorząd opiniuje też wprowadzenie lub zniesienie ww. obowiązku, jeśli z wnioskiem wystąpił inny podmiot.

Kompetencje określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Samorząd opiniuje wysokość średniej ocen wymaganą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce.

Kompetencje określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Samorząd opiniuje ocenę pracy nauczyciela, o ile dyrektor szkoły zasięgnie opinii tego organu (może to zrobić, lecz nie musi).

Kompetencje wynikające z innych przepisów:

Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Samorząd może wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia szkole.

Samorząd opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Skip to content