This website works best with JavaScript enabled

Rekrutacja 

rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie

prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły o składanie wniosków

- zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Składanie wniosków odbywać się będzie w formie elektronicznej na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej ·w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie: 
 
od 24 lutego 2020 r. godz. 800 do 16 marca 2020 r, godz. 1500 
 
zapisy dotyczą dzieci rocznik 2013 (siedmiolatki) oraz 6-latki rocznik 2014 r. (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).
Przy składaniu wniosku w formie papierowej należy posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.
 
Do obwodu  szkoły należą ulice:  Sokola (cała), Orla (cała), Leśna od nr 15 (nr nieparzyste) i nr parzyste do nr 22, Ptasia nr parz. do nr 62 i nr nieparz. do nr 73, Gajowa (nr parzyste),  Wrzosowa (nr parz. do nr 86D i nieparz. do nr 65),  Sportowa do nr 48, Józefa Piłsudskiego do nr 64,  Józefa Zwierzyckiego nr parzyste, Kresowa, Nowogródzka,  Stanisławowska,  Wileńska. 
Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.
 
DOTYCZY NABORU DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁYCH   POZA OBWODEM  NASZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
 
Uwaga!
Składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej  szkoły odbędzie się w terminie:
od 24 lutego 2020 r. godz 800 do 16 marca 2020 r, godz 1500
w formie elektronicznej na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek dla dziecka z spoza obwodu w formie elektronicznej  należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej  w sekretariacie  szkole wybranej jako  pierwsza. 
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
 
Uwaga! Proszę wybrać w systemie komputerowym odpowiedni wniosek dotyczący: dzieci spoza obwodu
 
Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji dzieci spoza obwodu to: 
  1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie).
  2. rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie gminy  miejskiej Lubin (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie).
  3. krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie i będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie).
Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół). 
Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 730 – 1530  (poniedziałek, środa, czwartek) 
wtorek  730 do 1600, piątek 730 do 1500
 
Terminy związane z rekrutacją do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie 
 
24.02.2020 do 16.03.2020 r. – zgłoszenie przez rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie, złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci z spoza obwodu  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 23 marca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
• 25 marca 2020 r. do godz 1500 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
• 26 marca 2020 r. godz 800   i do 01 kwietnia 2020 r. do godz 1500  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy dzieci z obwodu i poza obwodu).
02  kwietnia 2020 r. do godz 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
od 15 kwietnia 2020 r.  do 21 sierpnia  2020 r.
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440