This website works best with JavaScript enabled

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego
w Lubinie
prosi rodzic
ów dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły o składanie wniosków - zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl,

następnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej
w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie:

od 25 lutego 2021 r. godz 800 do 15 marca 2021 r, godz 1500

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Lubina urodzone: w 2014 r. (siedmiolatki) oraz 6-latki urodzone w 2015 r. na wniosek rodziców, jeżeli realizowały w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (do wniosku proszę dołączyć zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko 6-letnie rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Przy składaniu wniosku w formie papierowej należy posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do obwodu szkoły należą ulice: Sokola (cała) Orla (cała) Leśna od nr 15 (nr nieparzyste) i nr parzyste do nr 22, Ptasia nr parz. do nr 62 i nr nieparz. do nr 73, Gajowa (nr parzyste), Wrzosowa (nr parz. do nr 86D i nieparz. do nr 65), Sportowa do nr 48, Józefa Piłsudskiego do nr 64, Józefa Zwierzyckiego nr parzyste, Kresowa, Nowogródzka, Stanisławowska, Wileńska.

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie w formie pisemnej informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

NABÓR DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM NASZEJ SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły odbędzie się
w terminie: od 25 lutego 2021 r. godz 800 do 15 marca 2021 r, godz 1500

przy pomocy systemu elektronicznego na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek dla dziecka z spoza obwodu
w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej
w sekretariacie szkoły wybranej jako pierwsza (można wybrać trzy szkoły).
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Uwaga! Proszę wybrać w systemie komputerowym odpowiedni wniosek dotyczący:
kryterium branym pod uwagę przyjęcia dzieci spoza obwodu

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji dzieci spoza obwodu to:
1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie. /proszę wypełnić i wydrukować do wniosku oświadczenie/
2. rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie gminy miejskiej Lubin, /proszę wypełnić i wydrukować do wniosku oświadczenie/
3. krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie i będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej, /proszę wypełnić i wydrukować do wniosku oświadczenie/.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół)

Sekretariat szkoły czynny jest w godz 730 – 1530 ( poniedziałek, środa, czwartek)
wtorek 730 do  1600, piątek 730do 1500

 

Terminy związane z rekrutacją do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie

  • 25.02.2021 do 15.03.2021 r. – zgłoszenie przez rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie, złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci z spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 22 marca 2021 r.. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 24 marca 2021 r. do godz 1500 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 25 marca 2021 r. godz 800  i do 30 marca 2021 r. do godz 1500potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( dotyczy dzieci spoza obwodu).
  • 31 marca 2021 r. do godz 1500 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

od 6 kwietnia 2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440