This website works best with JavaScript enabled

UWAGA RODZICE

W Szkole Podstawowej nr 10  obowiązują deklaracje zapisu na obiady i bloczki obiadowe.  
Dziecko należy zapisać u intendenta  na obiady i wypełnić deklarację korzystania z obiadów.  
Złożona deklaracja u intendenta uprawnia do odebrania bloczka i korzystania z obiadów. 
Deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły i u intendenta.
 
Zapisy przyjmowane są od 01.09.2021
OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ BĘDĄ WYDAWANE OD 06.09.2021
 
ODPŁATNOŚĆ  ZA  OBIADY
W  MIESIĄCU WRZEŚNIU
WYNOSI
19 DNI X 4,00 = 76,00 zł.
 
UWAGA!!!
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem do dnia 10.09.2021.r 
Bank Pekao .S.A.
89 1240 3464 1111 0010 3718 5522
W tytule wpisać
Opłata za obiady m-c (wpisać który miesiąc)
Nazwisko, imię i klasę dziecka.
 
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem z góry  w dniach od 1-go do 5 go każdego m-ca
Należy wpłacić kwotę podaną za obiady w danym miesiącu
Bank Pekao .S.A.
89 1240 3464 1111 0010 3718 5522
W tytule wpisać
Opłata za obiady m-c
 nazwisko i imię dziecka , klasę dziecka 
z dopiskiem
Opłata za obiady za m-c (wpisać który m-c)
 
 Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. 
 
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr10
 
Deklaruję chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Lubinie przez moje dziecko 
 
.....................................................................................................................................................
                                                       (imię i nazwisko, klasa)
 
w okresie od………………………………                  do…………………………………….
                                                                     
zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  w Szkole Podstawowej Nr 10 w Lubinie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w treści danych osobowych w celach planowania, weryfikacji i rozliczeń za obiady. Informuję że zapoznałam/łem się z regulaminem stołówki.
 
 
.....................................................                     ...........................................................................
       (telefon kontaktowy)                                             (data i podpis rodzica/opiekuna)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ważne informacje:
1.Chęć rozpoczęcia korzystania z obiadów od początku roku szkolnego lub w jego trakcie należy zadeklarować u intendenta ( deklaracja).
2.O rezygnacji z jedzenia obiadów należy pisemnie poinformować intendenta na co najmniej dzień wcześniej lub niezwłocznie (rezygnacja). 
3. Wpłaty przelewem należy dokonywać w dniach od 1-go do 5-go każdego miesiąca na konto szkoły:
 
Bank Pekao S.A.
89 1240 3464 1111 0010 3718 5522
W tytule nazwisko imię , klasa dziecka z dopiskiem  Opłata za obiady za m-c (wpisać który )
4.Odpisy za niezjedzone obiady mogą zostać dokonane jedynie po wcześniejszym (poprzedni  lub dany dzień do godziny 8.00) zgłoszeniu do intendenta (dotyczy również obiadów finansowanych przez MOPS, GOPS).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wzór informacji o rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
 
Informuję, że moje dziecko ..................................................................................................
                                                                    (imię, nazwisko, klasa)
 
od .......................................................................................... nie będzie korzystało z obiadów
                   (dzień, miesiąc , rok)
 
 w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Lubinie.
 
.....................................................               ............................................................................
      (miejscowość, data)                                                   (podpis rodzica, opiekuna
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440