Termin Tematyka/Cel Odpowiedzialni Uwagi/Adresat
21 września 2021(wtorek) OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI
Klasy 1 i 4 w godzinach od 16:30 – 19:00 stacjonarnie
Pozostałe klasy online w godz. 17.30- 18.30
 • przedstawienie planów pracy szkoły,
 • zapoznanie z organizacją pracy szkoły,
 • sprawy wychowawcze
Wychowawcy Rodzice
26 października 2021 r.(wtorek) KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI
 • umówione spotkania z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
 • konsultacje odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30
 • obecni wszyscy nauczyciele.
Wszyscy nauczyciele klas I- VIII Rodzice
14 grudnia 2022 r.(wtorek) ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI
online lub stacjonarnie po umówieniu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły
klasy 1-3 - 17.00 – 18.00
klasy 4-8 – 18.00 – 19.00
 • konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30
 • udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)
 • obecni wszyscy nauczyciele.
Wychowawcy/Nauczyciele Rodzice
22 lutego 2022 r.(wtorek) OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI
online lub stacjonarnie
klasy 1-3 - 17.00 – 18.00
klasy 4-8 – 17.30 – 18.30
 • przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej,
 • podsumowanie pracy szkoły za I okres
Wychowawcy Rodzice
17 maja 2022 r.(wtorek) ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI
online lub stacjonarnie
klasy 1-3 - 17.00 – 18.00
klasy 4-8 – 18.00 – 19.00
 • konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30
 • przedstawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów oraz oceny proponowanej zachowania (odp. wychowawcy klas),
 • udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)
 • obecni wszyscy nauczyciele.
Wychowawcy/ nauczyciele Rodzice