Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowa Nr 10 im gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie​

Szkoła Podstawowa Nr 10 im gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowa Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt,
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Latos.
E-mail: szkola@sp10.lubin.pl
Telefon: 76 746 83 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie
Adres: 59-300 Lubin, ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3
E-mail: szkola@sp10.lubin.pl
Telefon: 76 746 83 36
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły posiada 6 wejść:
  1. wejście główne ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
  2. cztery wejścia boczne dostępne dla określonych grup pracowników i uczniów szkoły
   i w określonym czasie,
  3. wejście do kuchni.
 • Główne wejście do budynku szkoły znajduje się na wprost fontanny przy Skwerze Wyszyńskiego. Do szkoły prowadzą cztery szerokie stopnie, a obok jest stały podjazd dla wózków inwalidzkich z obustronnymi barierkami.
 • Drzwi do wejścia głównego otwierają się zdalnie, po naciśnięciu dzwonka.
 • Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.
 • W budynku na każdym poziomie (parter i dwa piętra) są korytarze, a dostęp na każde piętro umożliwia pięć klatek schodowych.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych za wyłączeniem podjazdu do budynku.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asekuracyjnym.
 • Pracownicy administracji i obsługi są poinformowani o konieczności udzielenia pomocy w załatwieniu spraw dotyczących pracy szkoły osobom niepełnosprawnym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowanie ich w inny sposób.

Inne informacje

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

Skip to content