RADA RODZICÓW

składka w roku szkolnym 2018/2019

wynosi

50 zł

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 50 zł, płatnej jednorazowo do końca grudnia 2018r.

 

Bez względu na liczbę dzieci (rodzeństwa) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie, w klasach I-VIII składka wnoszona jest jednokrotnie, płatna w klasie u jednego z dzieci.

W klasach, do których uczęszczają pozostałe dzieci proszę zgłosić, w której klasie została zapłacona składka.

 

Uchwałą Rady Rodziców, klasy które dokonają 100% wpłat składki w podanym terminie otrzymają zwrot 15 % dokonanej wpłaty na cele klasowe.

 

Płatności można dokonywać:

- u skarbników klasowych,

- przelewem na konto Rady Rodziców (podając w tytule przelewu:  imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza),

- u skarbnika Rady Rodziców p. Ewy Latos (kontakt tel. 697969654).

 

Przypominamy, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

 

Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019