Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków- zgłoszenia  do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 do 20  marca 2018 r. w sekretariacie szkoły

zapisy dotyczą dzieci rocznik 2011 (siedmiolatki)

oraz 6-latki  rocznik 2012 r.    (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego) Przy zapisie proszę posiadać ( do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do obwodu  szkoły należą ulice:  Sokola  (cała)Orla  ( cała ) Leśna od nr 15 ( nr nieparzyste) i nr parzyste do nr 22, Ptasia nr parz. do nr 62 i nr nieparz. do nr 73, Gajowa ( nr parzyste),  Wrzosowa (nr parz. do nr 86D i nieparz. do nr 65),  Sportowa do nr 48, Józefa Piłsudskiego do nr 64,  Józefa Zwierzyckiego nr parzyste, , Kresowa, Nowogródzka,  Stanisławowska,  Wileńska.

Uwaga! składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się w terminie od 19.02.2018 od godz 800 do 20.03.2018 r. do godziny 1500

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji to: 1/ rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie gminy  miejskiej Lubin, 2/ krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie i będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej, 3/ rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie. Należy dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie, które można pobrać na stronie szkoły: www.sp10.lubin.pl lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół) Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Druk wniosku do pobrania w sekretariacie lub  na stronie internetowej szkoły: www.sp10.lubin.pl

Sekretariat szkoły czynny jest w godz 730 – 1530  ( poniedziałek, środa, czwartek) wtorek  730 do   1600, piątek 730do 1500

 

Terminy związane z rekrutacją do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie ( dotyczy dzieci poza obwodu )

  • 19.02.2018 do 20.03.2018 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 6 kwietnia 2018 r.. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r., poz. 59 ze zm.)
  • 13 kwietnia 2018 r. do godz 1500 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 16 kwietnia 2018 r. godz 800 do 19 kwietnia 2018 r. do godz 1500  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia / druki można pobrać na stronie szkoły www.sp10.lubin.pl
  • 20 kwietnia 2018 r. . – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

od 23 kwietnia 2018 r.  2017 do 11 czerwca  2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019