Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 kwietnia 2019 roku, wznawiamy zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w naszej szkole.

 

Uczniowie przychodzą w tym dniu zgodnie ze swoim planem lekcji.

W dniach 29-30 kwietnia 2019r., będą również wydawane obiady dla uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie ze swoim harmonogramem.

 

Przypominamy, że dzień 2 maja 2019 roku., jest ustalonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze dla uczniów zgłoszonych u wychowawców klas.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i zrozumienie.

Dyrekcja szkoły.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019